Verksamhetsområden

NICANDER ADVOKATBYRÅ lämnar kvalificerat juridiskt biträde inom affärsjuridik med särskild inriktning på följande områden:

INFORMATIONSTEKNOLOGI, DATASKYDD

Upphandling av IT-system, molntjänster, outsourcing av IT-drift, licensiering av datorprogram, fri programvara/öppen källkod, databasrätt, rättsliga utlåtanden samt tvister rörande intrång i datorprogram och databaser, frågor rörande publicering och länkning på Internet, avtal vid elektronisk handel och andra Internet-relaterade avtal, leverans- och distributionsavtal, ISP-avtal, avtal om underhåll och support, utvecklingsavtal, avtal om källkodsdeposition (escrow), konsultavtal, sekretess- och förstudieavtal, frågor om IT-säkerhet samt rådgivning, utbildning, avtal, rättsliga bedömningar och strategier rörande dataskyddslagstiftningen, GDPR, t.ex. biträdesavtal, datadelningsavtal, informations- & policydokument, digital marknadsföring & profilering, överföring av personuppgifter till tredje land m.m.

IMMATERIALRÄTT

Rådgivning vid skyddande av uppfinningar, varumärken, firmanamn, mönster, design, texter, bilder och andra upphovsrättsliga verk, know-how och företagshemligheter, frågor rörande kopiering och otillåten efterbildning av skyddade produkter, åtgärder mot parallellimport, tullåtgärder och importkontroll avseende piratkopierade produkter, biträde vid domstol i tvister rörande intrång i rättigheter, bevissäkringsåtgärder, vitesförbud, skadestånd m.m. vid domstol, förhandsgranskningar, registreringsansökningar, upprättande samt granskning av överlåtelseavtal, licensavtal m.m.

MEDIA

Produktionsavtal, avtal rörande utveckling och licensiering av TV-format, samproduktions- och samarbetsavtal, bedömning av upphovsrätt och andra rättighetsfrågor rörande texter, bilder och audiovisuella verk, förlagsrätt, frågor rörande radio- och TV-lagen, kabel- och satellitsändningar, webb-TV, frågor rörande yttrande- och tryckfrihet och gränsdragning mot reklam, användning av namn och bild i reklam, filmavtal, agent- och manageravtal, tillstånd och andra rättsliga frågor rörande anordnande av lotteri samt avtal och andra rättsfrågor inom spel, sport, sponsring och underhållning.

BOLAG

Överlåtelser och förvärv av företag och verksamheter, bildande av bolag, nyemissioner och annan kapitalanskaffning, styrelse- och bolagsstämmofrågor, aktieägaravtal, VD- och andra anställningsfrågor, frågor om ansvarsgenombrott, samarbetsavtal, företags- och rättighetsgranskningar (due-diligence) i samband med förvärv, särskilt inom IT-sektorn.

MARKNADSRÄTT, KONKURRENSRÄTT, OFFENTLIG UPPHANDLING

Förhandsgranskning av annonser och annan reklam, bedömningar avseende god marknadsföringssed, frågor om illojal konkurrens, pristävlingar, renommésnyltning, vilseledande efterbildningar m.m., mål vid Marknadsdomstolen, bedömning av avtals och åtgärders förenlighet med konkurrenslagstiftningen, leveransvägran, missbruk av dominerande ställning, hantering av mål och ärenden hos Konkurrensverket. Biträde och rådgivning i mål och ärenden rörande offentlig upphandling.

DISTRIBUTION OCH LICENSIERING

Agentavtal, återförsäljaravtal, licensavtal avseende teknik- och know-how överföring, franchiseavtal, kommissionsavtal, allmänna leveransvillkor, äganderättsfrågor till levererat gods m.m.

TVISTER

Biträde i domstolstvister och skiljeförfaranden inom ovan angivna områden.