Information om behandling av personuppgifter

Nicander Advokatbyrå AB (Advokatbyrån) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter till kontaktpersoner som vi tar emot och behandlar i samband med utförandet av ett uppdrag. Det finns ingen skyldighet eller lagstadgat krav på att lämna personuppgifter till Advokatbyrån, men utan att så sker kan vi inte åta oss uppdraget, eftersom vi inte kan utföra och administrera uppdraget och inte heller utföra t.ex. nödvändig jävskontroll. Personuppgifter som vi samlar in och sparar utgörs normalt endast av namn, e-postadress och telefonnummer, men kan, beroende på uppdragets art, innefatta även andra personuppgifter.

Behandlingen av personuppgifterna sker för att kunna utföra och administrera uppdraget, utföra obligatorisk jävskontroll och (i förekommande fall) penningtvättskontroll samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Den rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för fullgörande av mottaget uppdrag samt även för fullgörandet av rättsliga förpliktelser, bl.a. Advokatsamfundets etiska regler och bokföringslagen. Personuppgifterna kan även användas för att informera om nyheter, förändringar eller annat som är relevant för Advokatbyråns verksamhet. I sådant fall är den rättsliga grunden för behandlingen Advokatbyråns berättigade intresse av att kunna lämna informationen.

Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan dig och Advokatbyrån, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina eller din arbetsgivares intressen, (iii) om det är nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma beslut av myndighet eller domstol, eller (iv) om vi anlitar tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Personuppgifterna kan även komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter eller motpartsombud om det inom ramen för ett uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina eller din arbetsgivares intressen.

Personuppgifterna sparas under en tid om tio år från dagen för uppdragets slutförande, enligt den skyldighet Advokatbyrån har enligt Vägledande regler om god advokatsed, eller den längre tid som påkallas av uppdragets natur.

Du har rätt att kostnadsfritt begära ut information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig och hur de används, rätt att få felaktiga uppgifter rättade, rätt att under vissa förutsättningar begära begränsning av behandling, radering av dina personuppgifter samt alltid en rätt att göra invändning mot den behandling som sker. Du har alltid rätt att motsätta dig att dina uppgifter används för direktmarknadsföringsändamål. I den mån behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Är du missnöjd med Advokatbyråns behandling av personuppgifter kan du ge in klagomål till berörd tillsynsmyndighet, vilket i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se). Kontakta oss gärna om du har några frågor rörande Advokatbyråns personuppgiftsbehandling. Personuppgiftsansvarig är Nicander Advokatbyrå AB, Strandvägen 7 A, 114 56 Stockholm, telefon 08-586 334 60, info@nicander.se